Koordynator do spraw dostępności w Stargardzkim Centrum Kultury

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Dyrektora Stargardzkiego Centrum Kultury z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t. j.), oraz art. 2 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848),
zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Pana Łukasza Rozesłańskiego na koordynatora ds. dostępności w Stargardzkim Centrum Kultury, zwanego dalej Koordynatorem.

​§ 2. 1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
  • szczególnymi potrzebami,
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • dokonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych będących w dyspozycji Stargardzkiego Centrum Kultury oraz określenie minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia ich dostępności,
  • prowadzenie działań promujących dostępność,
  • przedstawianie dyrektorowi Stargardzkiego Centrum Kultury bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań,
  • opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawianie sprawozdań na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie do współpracy i udzielania niezbędnego wsparcia Koordynatorowi w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 4.1. Koordynator w zakresie realizowanych zadań o których mowa w § 2 podlega Dyrektorowi Stargardzkiego Centrum Kultury.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2020 roku.

Zarządzenie nr 13/2020
[ pdf ]

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl