Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 • aby realizować zadania w związku z prowadzoną działalnością kulturalną, gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych,
 • staramy się nigdy nie pobierać zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych,
 • naszym zadaniem jest dbanie o to, aby Państwa dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazano. Przetwarzamy Państwa dane tylko w uzasadnionym celu wskazanym w art. 6 RODO, w szczególności w związku z realizacją nałożonego  na nas obowiązku prawnego (lit. c) czy umowy (lit. b) oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym (lit. e) – a w niektórych przypadkach w oparciu o zgodę, której nam Państwo udzieliliście,
 • ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione a informacji dotyczących Państwa osoby nie przekazujemy innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego przepisy prawa.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich Pracowników i Współpracowników SCK.

Kto jest Administratorem Państwa danych

Administratorem Danych Osobowych jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres sekretariat@sck.stargard.pl  lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych można się kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych – Panem Łukaszem Rozesłańskim, na adres mailowy: iod@sck.stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa a czas ich przetwarzania jest różny – w zależności od rodzaju realizowanego przez nas obowiązku oraz postanowień wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej.

Czy dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gdzie można wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych  przez nasz Szpital

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).