Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2022-01-12 @ 14:31:00

Deklaracja dostępności
strony internetowej BIP Stargardzkiego Centrum Kultury

Stargardzkie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Stargardzkiego Centrum Kultury.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-12.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.01.12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności w Stargardzkim Centrum Kultury.

W Stargardzkim Centrum Kultury na mocy Zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Stargardzkiego Centrum Kultury z dnia 26 października 2020 roku powołany został koordynator ds. dostępności: Agnieszka Garczyńska

Kontakt: adres do korespondencji: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard e-mail: agnieszka.garczynska@sck.stargard.pl telefon: 516166011

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Tereszczukpawel.tereszczuk@sck.stargard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0915783231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. Sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia: od placu Wolności, oraz od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Wojska Polskiego, od ul. Mickiewicza.
 2. Do wejść od placu Wolności i ul. Wojska Polskiego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku są windy. Znajdują się w części od placu Wolności i ul. Wojska Polskiego.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach -1, 0, 1, 2.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 i w Atrium oraz przy wejściu od ul. Wojska Polskiego.
 8. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe od strony placu Wolności dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej części oraz skorzystaniu z oferowanych przez SCK usług.
 13. Po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje możliwość wprowadzenia osoby poruszającej się na wózku bezpośrednio na salę widowiskowo-kinową bez konieczności korzystania z podjazdów windy.Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo”.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl