Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2022-01-12 @ 14:33:09

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z dostępem do informacji publicznej

Tożsamość administratora

Administratorem Danych Osobowych jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres sekretariat@sck.stargard.pl  lub pisemnie na adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych można się kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych – dr Marleną Płonką, na adres mailowy: iod@sck.stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania scentralizowanego systemu dostępu do informacji publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne jest do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl