Przeglądasz poprzednią wersję tego dokumentu z 2022-01-12 @ 14:34:31

Informacje o przetwarzaniu danych z monitoringu

INFORMACJE

dotyczące przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Stargardzkie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 –  zwany dalej Administratorem Danych Osobowych.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dr Marlena Płonka, e-mail: iod@sck.stargard.pl
  3.  Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie wewnętrznej infrastruktury Stargardzkiego Centrum Kultury. Miejsca objęte monitoringiem to: główne korytarze tj. od wejścia do Kina, do Pasażu od ul. Wojska Polskiego oraz do Sekretariatu; kasa Kina oraz duża sala kinowa.
  4. Podstawę prawną stosowania monitoringu stanowi art. 6 ust. 1 lit. E i C RODO w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym oraz realizacją obowiązków prawnych.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą – w zależności od wielkości zapisanych danych, do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż 10 dni od dnia ich zapisu. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskany w wyniku monitoringu zapis obrazu zawierający dane osobowe podlega zniszczeniu.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Treść powyższych informacji wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Paweł Tereszczuk

pawel.tereszczuk@sck.stargard.pl